Tyro integrates with Praktika

http://praktika.com.au/
Company: Praktika
Segments: Allied Health, Cloud